URKk Byggteknik

Kontakta oss

Konstruktion

URKk BYGGTEKNIK hjälper till med byggkonstruktionprojektering av hus- och industrikonstruktioner. Vi har fokus på helheten och strävar alltid efter att skapa byggnader som är hållbara och kostnadseffektiva.

  • Husbyggnadsprojektering
  • Industribyggnadsprojektering
  • Avancerade betong- och stålkonstruktioner

Vi arbetar med hållbarhet i alla våra uppdrag. Vi strävar efter lönsamma och hållbara lösningar för det klimatneutrala samhället

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

Skyddsrum

URKk BYGGTEKNIK ger konsultation vid om-, till- och nybyggnader av skyddsrum i Sverige. Vi kan också utföra de kontroller och besiktningar som krävs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vår skyddsrumssakkunnige har kvalificerad behörighet och har medverkat i ett flertal nybyggnationer av skyddsrum, men även många mindre uppdrag med exempelvis stomgenomföringar för VVS/EL eller inventering av skyddsrumsutrustning.

Vi har den erfarenheten och de certifikat som behövs för att hjälpa er.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

Besiktning

URKk BYGGTEKNIK erbjuder besiktnig och bedömning av stål- och betongkonstruktioner samt föreslår åtgärder för hantering av skadade, utdömda eller åldrade konstruktioner.

Vi har erfarenhet från statusbesiktning av traverspelare i betong och bedömning av stålplattformar inom tung industri. Vi har erfarenhet av bedömning av konstruktioner för vatten- och avloppshanteringen.

Vi arbetar med hållbarhet i alla våra uppdrag. I de åtgärdsförslag vi tar fram strävar efter lönsamma och hållbara lösningar för det klimatneutrala samhället.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

Byggkostnad

URKk BYGGTEKNIK erbjuder kalkyltjänster för byggherrar som kostnadsbedömningar i det tidiga projekteringsskedet eller budget/kalkyler som underlag för investeringsbeslut/anbud.

Med oss får ni genomarbetade kalkyler. Vi arbetar med allt från skisser till färdigprojekterade bygghandlingar. Våra kalkyler och kostnadsredovisningar anpassas efter kundens önskemål så som exempelvis hållbara produktval eller särredovisnng av moment/byggdelar. 

Vi arbetar med kalkylprogram och BIM samt hämtar objektspecifika priser från leverantörer på marknaden.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

BAS-P

URKk BYGGTEKNIK erbjuder stöd i samordningen av arbetsmiljöfrågor i projekterings-och planeringsskedet som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P.

Vi är med under varje skede av planeringen och projekteringen, t.ex. sammanställa underlag från olika projektörer. Vi deltar i planeringen och i ledningen av projekteringen. Är med i upprättandet av en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras.
Vi är med och tar fram dokumentation som beskriver objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

Kontrollansvarig (KA)

URKk BYGGTEKNIK erbjuder byggherrar hjälp som kontrollansvarig enligt PBL (KA). Vi hjälper till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och vilkor för åtgärder följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Vi är med så att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och tar fram ett förslag till kontrollplan. Vi ser till att kontrollplanen följs och medverkar vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller. Vi dokumenterar och ger utlåtanden som är underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vi har den erfarenheten och de certifikat som behövs för att hjälpa er.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.